تارخ انتشار مطلب: یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲ - ۲۳:۰۳
521 بازدید
امتیاز :
Rate this post

شیعه شناسی با مدرک های معتبر اهل تسنن…

آزادمهر به نقل از وبلاگ همت من : ایا حضرت زهرا با خلفاءاهل تسنن مشکلی نداشت ؟ در کتاب صحیح بخاری جلد ۵ راوی حدیث عایشه:حضرت زهرا از ابوبکر غضب ناک بودوناراضی. ۲.      حدیث ۲:صحیخ مسلم جلد ۴صفحه ی.۱۹۰۳پیامبر فاطمه پاره جگر من است وهر کس فاطمه را بیازاردمرا ازرده است ۳.      درایات ۵۲سوره احزاب [&hellip

آزادمهر به نقل از وبلاگ همت من :

ایا حضرت زهرا با خلفاءاهل تسنن مشکلی نداشت ؟ در کتاب صحیح بخاری جلد ۵ راوی حدیث عایشه:حضرت زهرا از ابوبکر غضب ناک بودوناراضی. ۲.      حدیث ۲:صحیخ مسلم جلد ۴صفحه ی.۱۹۰۳پیامبر فاطمه پاره جگر من است وهر کس فاطمه را بیازاردمرا ازرده است ۳.      درایات ۵۲سوره احزاب امده است هر کس خداوپیامبر رااذیت کند خداوند انهارادر دنیا وهم دراخرت لعنت کرده وبرای انها عذابی از ذلت وخواری اماده کرده ام                                                                                          …………………………………………………………………………………………………………………………. صحیح بخاری جلد۵صفحه ی ۲۵۲راوی حدیث عایشه:فاطمه زهرا بنت نبی یک نفر را فرستاد پیش ابوبکر تا ارث خود را که پیامبر داده بود طلب کند .که فی مدینه وفدک ومابقی از خمس خیبر.ابوبکر گفت :پیامبر فرموده است:ما پیغمبران ارث نمی گذاریموهر چیزازما پیغمبران بماندصدقه است.وملک همه ی مسلمانان است .{حدیث دروغین}وشما اهل بیت مثل سایر مسلمانان از این اموال سهم داریدنه بیشتر ونه کمتر.به خدا قسم منه ابوبکرچیزی راازصدقه پیامبرتغییر نمی دهم وهمان کاری را که  پیامبر انجام داده من هم انجام میدهم وابوبکرکه خواسته های حضرت زهرا را که ازابوبکر خواسته بود  امتنا کرد  وحضرت زهرا از ابوبکر غضبنا ک شدوبه خاطر انکه حق حضرت زهرا را به ان ندادهدگه از ابوبکر دوری جستودیگر با ابوبکر صحبت نکردتا اینکه حضرت زهرا به شهادت رسید حضرت زهرا فقط شش ماه زنده بودوقتی که خانم زهرا از دنیا رفت حضرت علی زهرا را شبانه دفن کردوحضرت علی اجازه نداد ابوبکر کناره پیکر حضرت زهرا حاضرشودو نماز بخواند دقت کنید که این حدیث را رابخاری نقل کرده است.                                                                                              سئوال در این قضییه یک ادعا مطرح شده است  حضرت زهرا مدعی است که ما بقی از خمس خیبروفدک و فی: ملک منه .ابوبکرنیز می گویداینها ملک تو نیست پس هر دو نمی ذتوانند راستگوباشندودر این جریان یک نفر دروغ گو است.یا فاطمه ی زهرانعوذبااللهدروغ گو است همان فاطمه ای که  پیامبر اکرم نام صدیقه رابرای او گذاشت.یا اینکه ابوبکری که اطرافیان به نا حق  نام اورا صدیق گذاشتند ونمی شود که  هردو دروغ گو یا هر دو راست گوباشند.وما از کجا بفهمیم که کدام راستگو وکدام یک دروغکواست؟ما مراجعه میکنیم به قران کریم:ایه تطهیر:انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا.خداوند می فرمایدما هر گونه پلیدی وناپاکی را از شما اهل بیت دور کردیم وحالا در اینجا مطرح می شود اهل بیت چه کسانی هستند؟ چه اهل سنت چه اهل ذشعه می گویندفاطمه ی زهرا قطعا جزء اهلبیت هست چه وشیعه سنی اعتقاد دارندکه این ایه در شان حضرت زهرا نازل شدهاست وخداوند اورا پاک کرد یعنی فاطمه معصومه است یعنی فاطمه گناه نمی کند فاطمه دروغ نمی گوید. و صدیقه به معنای واقعی است پس قران شهادت داد فاطمه راستگو است. یا اینکه اهل تسنن معتقدند که ایه ی تطهیر در شان ابوبکر نازل است وهیچ کس نگفته که ابوبکر معصوم است.                                                                                                                  نتیجه:ابوکر ظلم کردبه حضرت زهرا ودروغ گفت: وحرف راست فاطمه زهرارا قبولنکردو حق حضرت زهرا را غصب نمود.   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. حدیث معروفی بین اهل تسنن واهل شیعه است که :هرکس بمیرد وامام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است حالا سئوال اینجاست به مرگ جاهلیت یعنی چه؟ یعنی غیر مسلمان یعنی کافر .سئوال  ای اهل تسنن امام فاطمه زهرا چه کسی بود {در پاراگراف قبل فهمیدیم که  حضرت زهرا با ابوبکر بیعت نکرد}  سئوال ایا حضرت زهرا به مرگ جاهلیت نعوذ بالله  مرده است  ایا حضرت زهرا امام زمان خود را نمی شناخت امام حضرت زهرا چه کسی بود؟سئوال ؟اهل تسنن معتقدند که تا سه روز مسلمانان در سقیفه بودند برای تعیین خلافت؟مردم ابوبکر راخلیفه قرار دادند واز اوپیروی کردند .سئوال؟ در این سه روزکه خلیفه معین نشده کسانی که مردند وامام زمانشان را نشناختند ایا به مرگ جاهلییت مرده اند.ایا کافر مرده اند اینهاامام زمانشان در این سه روز که بود؟ ۲.در جنگ صفین یک طرف حضرت علی ویک طرف هم لشکر معاویه در جنگ صفین امام زمان مردم چه کسی بود؟ ایا کسانی که مرده اند به مرگ جاهلییت مرده اند؟ ایا اهل تسنن معتقدند که در جنگ صفین  امام زمان انها معاویه بوده است  یا امام علی . اهل تسنن الان امام زمان شما چه کسی است؟یا باید بگویید که مال زمان مورد خاصی بوده است که این را هیچ کس معتقد نیست پس  حدیث پیامبرتا قیا مت پابرجااست.وهمه ی زمان هارا شامل می شود.امام زمان حضرت فاطمه چه کسی بوده است درحالی که حضرت فاطمه ابوبکر را قبول نداشت .                                                                                                          …………………………………………………………………………………………………………………………………….   حدیثی از پیامبر در کتاب تاریخ بغداد جلد ۱۳صفحه ی ۱۸۷نویسنده خطیب بغدادی یکی از علما اهل تسنن :اقای بغدادی به نقل از پیامبر اکرم حدیثی نقل می فرمایند :پیامبر به جناب عمار نکاتی را فرمودند ای عماربن یاسر اگر دیدی حضرت علی در یک راه  قرار دارد و سایر مردم درراه دیگری در ان راهی باش که علی بن ابی طالب قراردارد زیرا علی تورا در راه ناجور وباطل نمی برد وتورا به راه فاسد وجهنم هدایت نمی کندوتورا از راه راست خارج نمی کند .                                                                ……………………………………………………………………………………………………………………………………. در کتا ب صحیح بخاری جلد ۵صفحه ی۲۵۲ باب ال غزوه ال خبیر ودر کتاب صحیح مسلم جهاد وسیرباب قول نبی. امیرالمومنین علی با ابوبکروعمر مشکل داستند؟حضرت علی کسی را فرستاد پیش ابوبکرکه بیا پیش ما وکسی را با خود نیارچون حضرت علی خوش نداشت عمربن خطاب را ببیند.حالا سئوال ایا حضرت علی با خلفا مشکلی نداشت.                                                              ………………………………………………………………………………………………………………………………….. اگر حضرت علی واقعادر خلا فت سهمی داشتند چرابیان نکردند؟؟در کتاب صحیح مسلم جهاد وسیرباب قول نبی و.. و صحیح بخاری مغازی باب غزوه:وقتی امیرالمومنین علی ع پیش ابوبکرر فت امیرالمومنین چنین می فرماید ای ابابکرتودرامرخلافت استبداد کردی من در خلافت حقی داشتم من نزدیک ترین افراد پیامبر بودم .تو به زور حق مرا گرفتی                                                  ……………………………………………………………………………………………………………………………       چه کسی بین مسلمانان اختبلاف انداخت ؟در کتاب صحیح بخاری امده است اولین اختلاف انداز راعمربن خطاب می داند.به نص ایه ی قران مسلمانان گرداگرد رسول اکرم زندگی مسالمت انگیزی داشتند سوره فتح  محمدرسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم .حضرت محمد با صحابیشون مهربان بودند ودر مقابل کفار نیز شدید یعنی همه ی مسلمانان جدا نشده بود ندواختلافی نداشتند در کتاب صحیح بخاری باب کتابه العلم  جلد۱صفحه ی۱۲۰بیان کرده که چه کسی اختلاف اتنداخت بین مسلمانان : راوی حدیث ابن عباس .وقتی که درروزهای اخرعمر پیامبردرد وبیماری بر پیامبرغلبه کرده بودپیامبر فرمودند: قلم وکاغذی بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم ودیگر بعد از او گمراه نمی شوید.عمر گفت:پیامبر درد بر او غلبه کرده نمی فهمد که چه می گوید:نعوذباالله هزیان میگوید ونزد ما قرآن است وقران مارا بس است واختلاف شد بین صحابه وسروصدا زیاد شد.پیامبر فرمودند:پاشید ازکنار بستر من بروید بیرون سزاوارنیست  نزد پیامبر درگیری ودعوا کردن ابن عباس ازمجلس خارج شدوناراحت بود ومی گفت :نگذاشتند پیامبروصیتش رابنویسد.در اینجا مشخص شد که عمر نگذاشت پیامبر اخرین وصیتش را بنویسد.اهل تسنن معتقدند که هر کس به صحابه ی پیامبرتوهین کندحکمش فلان است فلان به اهل  تسنن خوب  گفتند اگر کسی به عمربن خطاب توهین کند چه باید کردیاواجب القتل است یامنافق است ویا………… حالا سئوال اگر کسی به خود پیامبر توهین کند حکمش چیست ؟عمر که می گوید پامبردردبراوغلبه کرده ونمی فهمد که چه می گوید ایا این توهین نیست همین هم در صحیح مسلم امده وهم صحیح بخاری. مسلم می گوید :که عمر گفت :ان رسول الله یهجر. یهجر یعنی نعوذ بالله پیامبر هزیا ن می گوید.اگر کسی به شما بگوید پیامبر هزیان می گوید این توهین است یانه؟وحکمش چیست؟قران می فرماید هر چه پیامبر می گوید وحی است.اگر به منابع شیعه وسنی مراجعه کند.می بیند<من  صب نبی فقد کفر>هر کس به یکی از پیامبرهانه حتی پیامبر اکرم توهین کند ازدین خارج شده است. حرم پیامبر(ص) عکاس :سعید خیر خواه  به اینجا رسیدیم که عمر به پیامبر گفته است: که پیامبر هزیان میگویدوقرآن برای ما بس است حالا چند ایه از قران که عمر با انهامخالفت کرده است                                                                                                                               ۱.وما ینطق عن الهوی ان هوالاوحی یوحی۳.۴سوره نجم .پیامرهرگزاز روی هوی هوس سخن نمی گویدوانچه می گویدچیزی جز وحی که براونازل شده نیست.                                                                                                                      ۲.وما اتاکم الرسول فخذوه ونهاکم عنه فانتهوا والتقوالله ان الله شدیدالعقاب ایه ۷سوره حشر.انچه را رسول خدا برای شما اورده است بگیریدوازانچه نهی کرده خودداری کنیدواز مخالفت با خدا بپرهیزیدکه خداوند کیفرش شدید است .حالا پیامبر می فرماید دوات قلم بیاوریدمن چیزی بنویسم عمر می گویدنه چیزی لازم نیست قران برای ما بس است                                                          ۳.اطیعوالله واطیعوالرسول .قران گفته که از خداوندوپیامبرش اطاعت کنید چرا عمر از دستورات پیامبر اطاعت نکرد                ۴.لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی ایه ۲ سوره حجرات .خداوند میفرماید صداتونرا بر پیامبر بلند نکنید در کتاب صحیح بخاری  در ان جلسه درگیری شد صداشون را بلند کردند چرا عمر باعث شد دیگران صداشون را بر پیامبربلند کندوپیامبر انهارا بیرون کند مدینه النبی:عکاس سعید خیرخواه بعه اینجا رسیدیم که عمر به پیامبر توهین کردوپیامبر ان ها را از بستر بیرون کرددر کتاب علم باب الکتاب العلم .چرا بعداز انکه پیامبر انهارا بیرون کردوصیتش راننوشت؟آنجا دیگرکسی نبودمانع شود؟اتفاقا کسانی پیشنهاد کردندوگفتند یارسول الله آنهابیرون رفتند قلم وکاغذی بیاوریدوآ ن چیزی را که می خواهید بنویسید پیامبرفرمودند:دیگر فایده ای نداردزیراعمربن خطاب حرفی زد که دیگرمن چیزی را بنویسم معتبر نیست چرا؟پیامبرجواب دادندعمر درجلوی من چنین جواب دادوبعد از فوت من می گویدنوشته ی     پیامبرقبول نیست چون در بستذربیماری است. البته نیازی به نوشتن نبودازاول روز بعثت تاآخر روزعمر پیامبران وصیتی را که پیامبرمی خواستند مکتوب کنندمکررفرموده بودند:چه وصییتی بود؟تصریح به ولایت امیرالمومنین علی ع.وعلتی که پیامبر فرمودندقلم کاغذ بیاورندتاوصیت خود را بنویسد                                                                                                             ۱.تادوربرپیامبرمشخص شوندوهمه یعالم بفهمندکه آی مردممردم کسانیکه معتقدندومیگویندبعداز پیامبر ماخلیفه ایم این  قدربی ادب اند کهدر کنار بستر پیامبر به پیامبرتوهین میکنندهم این مشخص شود                                                                             ۲.و مکتوب می شددرغدیر خم۱۲۰۰۰۰نفر حظور داشتندبسیاریرا مکتوب کردندونوشتنداما باوجود حرفی کهعمر زداگر مکتوب می شدبدرد نمی خورد                                                                                                                                   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ایا تمام صحابه ی پیامبر(ص)عادلند؟ اهل تسنن می گویند اری وشیعه را دشمن صحابه می داننددرکتاب صحیح بخاری آمده است که بسیاری از صحابه به جهنم می رونددرکتاب صحیح بخاری کتاب النبیا باب قول الله وتخذالله ابراهیم خلیل الله امده است راوی ابن عباس به نقل ازپیامبر(ص) در روز قیامت بعضی از صحابم را می بینم که آنها را گرفته اندوبه سوی جهنم می برندمن آنهارامی شناسم ومی گویم خدایا اینها اصحاب من هستندوبه من  گفته می شوداین ها بعدازتومرتد هستند.ایا میدانید منافقان چه کسانی هستنند؟درسوره منافقون ایات برای اطرافیان پیامبراست کسانی  که به ظاهرمسلمان بودندولی دردل مسلمان نبودند ایه نفاق حاکی بر این است که اطرافیان پیامبر(ص) همگی خوب نبودند ایه افک:سوره نور آیه ۱۱:ان الذین جاءو بلافک عصبه منکم لاتحسبوه شرلکم بل هو خیرلکم لکل امرئ منهم ماالکتسب من الثم  والذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم :کسانی کهآن تهمت ناجور را به عایشه زدند گروهی از صحابه هستند.آ حالا آیاصحابه یپیامبرراتگوهستند یادروغکو؟اگراهل تسنن بگویند که صحابه پیامبر(ص) راستگوهستندنعوذباالله به عایشه تهمت نامشروب زدنددواگر اهل تسنن بگویند که صحابه پیامبر دروغگو هستند؟پس نمی توان گفت:هر کسی که عنوان صحابی راگرفت راستگو هدایت شده است واهل بهشت وقابل پیروی است.          حالا آیات واحادیثی که مبتنی بر ولایت امیر المومنین علی(ع)وامامان بزرگوار: ۱.یا ایها الذین آمنوااطیعواالرسول اولاامرز منکم فان تنازعتم فی شئ فرودوهالی الله والرسول ان کنتم تومنون بااللهوالیوم الاخره واحسن تاویلا سوره نساء ایه۵۹ ۲.انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوالذین یقیمون الصلاه ویوتون زکات وهم راکعون سوره مائده ایه ۵۵ ۳.یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وانلم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین سوره مائده ایات۶۷ ۴. انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا.سوره احزاب آیه ۳۳ احادیث: ۱.حدود سه سال ازبعثت پیابر (ص)گذشته بود که این فرمان ازجانب خداوند آمد<خویشان ونزدیکان خود را انذار کن>برای انجام این دستور رسول خدا(ص) چهل نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد ودرباره اسلام با آنها سخن گفت:ودر ایان به انها فرمودند:کدام یک از شمامرادراین راه کمک می دهد تابرادرمن  وصی من وخلیفه من در میان شما باشد. همه ی مهمانان سکوت کردنزیراانان که به پیروزی وگسترش اسلام امیدی نداشتندعلی بن ابی طالب دران زمان جوانی بیش نبود برخاست وگفت:من یاورتوخواهم بود ای رسول الله. درخواست پیامبر (ص)سه مر تبه مطرح شدوهر بار سکوت کردندوتنها حضرت علی (ع)قاطعانه اعلام وفاداری کرد پس از ان رسول الله دست حضرت علی را گرفت وبیعت ایشان را پذیرفت وبه مهمانان فرمود<<همانا این برادر من وصی من وجانشین من در میان شماخواهد بود.تاریخ طبری جلد۲ صفحه ی۶۲.۶۳وکنزالعمالجلد۶صفحه ی۳۹۷وتاریخ پیامبر اسلام ازدکتر محمد ایتی وبرای مطالعه ی کامل داستان به کتاب سلام برخورشیدازسید علی اکبرحسنی جلد۱صفحه.۱۷۱ ۲ حدیث جابر:وقتی که آیه ۵۹سوره نساءنازل شدجابربن عبدالله انصاری به پیامبر فرمودند ماخدا ورسول خدا را شناختیم لازم است بدانیم اولاامر رابشناسیم پیامبر فرموند:ای جابر اینان جانشینان من وامامان بعد از من هسستند نخستین انها علی بن ابی طالب وسپس به ترتیب حسن بن علی.حسین بن علی.علی بن الحسن محمبن علی. که درتورات به باقرمعروف است وتودرهنگام پیری اوراخواهی دیدوهروقت اورادیدی سلام مرا به اوبرسان پس از محمدبن علی نیز به ترتیب جعفربن محمد.موسی بن جعفرعلی بن موسی محمد بن علی علی بن محمد حسن بن علی وپس ازایشان فرزندش می باشد که هم نام وهم کنیه من است.اوست که ازنظرها پنهان می شودوغیبت اوطولانی می گرددتاآنجا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند برعقیده به اوباقی می مانند.کفایه الاثرچاپ قدیم وینابیع الموده صفحه ۴۹۴و اثبات الهدی جلد ۳صفحه ۱۲۳. حدیث غدیر:من کنت مولاه فهذاعلی مولا.کتاب الغدیر علامه امینی که در اثبات واقعه غدیر۳. ۴.حدیث منزلت :انت منی بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی:تو برای من  به منزله هارون برای موسی هستی جز اینکه بعداز من پیامبری نیست. علامه حسینی تهرانی (ره)در جلد دهم امام شناسی می گوید این حدیث مورداتفاق علمای اسلام از اهل سنت وشیعه است:ینابیع الموده باب ۶صفحه ۵۰. ۵حدیث ثقلین: انی تارک فیکم ثقلین کتاب الله وعترتی واهل بیتی ما تمسکتم بهما لنتضلو ابدا وانهما لن یفقترقا حتی یردا علی الحوض. من در میان شمادو چیز گرانبها می گذارم:کتاب خدا واهل بیتم را تاوقتی که به این دو تمسک جوییدهرگز گمراه نمی شوید واین دو هیچگاه از هم جدا نمی شودتا کنار حوض کوثر به ان وارد شوند. این حدیث متواتر است وآن قدر از اهل تسنن وشیعه  نقل شده است که جای تردید ندارد.برای کسب اطلاعات بیشتر به امام شناسی علامه حسینی تهرانی جلد ۱۳صفحه ۵۰مراجعه کنید. ۶.ولذی نفسی بیده یان هذاوشیعته لهم الفائزون:سوگند به انکه جانم در دست اوست این شخص وپیروان او.قطعا اینها رستگارانند.الدارالمنثور.سیوطی ذیل ایه اولائک هم خیرالبریه(ایه ۷سوره بینه)همچنین در تاریخ ابن عسکاکر. نسخه خطی صفحه ی۳۸۲ آمده است که رسول خدا (ص)فرمودند :ان علیا وشیعته هم الفائزون. کننده به وعده های من علی بن ابی طالب است.مجموعه این احادیث از امام شناسی علامه حسینی تهرانی جلد ۷صفحه ۱۵به بعد نقل شده است ودر کتابهای اهل سنت وشیعه ذکر شده است. ۷.علی مع القران والقران مع علی .علی مع الحق والحق مع  علی .انا وعلی ابوا هذه الامه.حقذعلی هذه الامه کحق الوالد علیب ولده ی انظر الی وجه علی عباده .ان وصیتی ووارثی ومنجز وعدی علی بن ابی طالب:علی با قران است وقران با علی است .علی با حق است وحق با علی است .من وعلی .پدران ایم امتیم. حق علی بر این امت مانند حق پدر برفرزنش است.و وصی من ووارث من ووفا   ۸.انا مدینه اعلم وعلی بابهافمن ارادالعلم فلیاتها من بابها:من شهرعلم هستم وعلی دران است. هر کس می خواهد به ان علم برسد باید از در ان وارد شود.شواهد التنزیل جلد۱صفحه ی۸۱ وامام شناسی علامه حسینی تهرانی جلد۱۱صفحه ی۶۱.                                                            قبرستان  بقیع .عکاس :سعید خیرخواه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ü  منابع: ·         ۱کتاب دریغ از یک جواب حجه السلام والمسلمین درایتی ·           ۲.کتاب صحیح بخاری وصحیح مسلم                       ۳. کتب امام شناسی علامه حسینی تهرانی(ره])                   ·         ۴.الغدیر علامه امینی(ره)                                                                                                                                   ۵دین زندگی سوم دبیرستان. ·         ۷.ینابیع الموده واثبات ال هداه وکفایه الاثر ·         ۸القرآن الکریم.و……… ü  نویسنده:سعید خیرخواه …………. نام همسر نام قاتل تاریخ شهادت مدت امامت تاریخ ولادت نام پدر لقب مقام …………. فاطمه زهرا(س) عبدالرحمن بن ملجم ۲۱ماه رمضان ۳۰سال ۱۳ماه رجب۳۰عام الفیل عمران ابوطالب مرتضی امام اول ………….. نام همسر شماره فرزندان علت شهادت مدت عمر محل ولادت نام مادر کنیه نام …………. فاطمه    (ام البنین) ۱۲پسر.۱۶دختر تحریکات قطام ۶۳سال مکه مکرمه کعبه فاطمه بنت اسد ابوالحسن علی ………………………………………………………………………………………………………………………….. علی زهمسر نیمه راه گوید …………………………………………………………………علی حکایت ما رابه چاه گوید بیا دلا که زمردم به خدا پناه بریم …………………………………………………..زدست مردم نا اهل سربه چاه بریم چه درطبیعت مامردمان فراهم بود……………………………………………………. که ماشفیق نبودیم چام محرم بود رهاشدیم وگرفتار زرق برق شدیم……………………………………………………… میان برکه مال ومنال غرق شدیم میان حق وعلی خاک هم حجاب نشد………………………………………………..یکی زمردم خاک یکی ابوتراب نشد یمین زجان ببازار کیست می آید………………………………………………….. نگاه کن به کمانم علی ست می آید به چند درهم ناچیز چشم دوخته است………………………………………………..علی برای عروسی زره فروخته است میان باطل حق چندها استخاره کند………………………………………………………….مگر فکر مراذوالفقارچاره کند علی علی ست به لبهایمان ولی پیداست……………………………………………… هنوز در شب دلهابمان علی تنهاست  ………………………………………………………………………………………………………………………..     …………………………………………………………………………………………………………………………   حکمت های حضرت علی (ع): ۱)هرظرفی باریختن چیزی دران تنگ می شودمگرظرف علم که باعلم جاباز میکند.(۲۰۶ ۲)روزی یاران حضرت علی (ع)اطرافش نشسته بودندکه زن زیبا از آنجامی گذشت حاضران به ان زن نگاه کردند امام فرمودند در واقع چشمان اینگروه به چیزی شهوت انگیز دوخته شدوبه هیجان آمدهرکس ازشما بانگاه کردن به زت=نی شهوتی میشود باهمسرش نزدیکی کندزیرا اونیزمانند زن خودش است(مردی ازخوارج گفت خداوند این کافر(حضرت علی)را بکشدچقدرفقه می داندگروهی برایکشتن آن خوارج برخاستند اما امام علی (ع)فرمودند:آرام باشیددشنام یا بادشنام پاسخ داده میشود یاباید ازگناه اوگذشت.۲۰۴) ۳)خصلت های خوب زنان خصلت های بدمردان است مانند تکبر.ترس.بخل.هرگاه زنی متکبرباشدبیگانه را به خودراه نمی دهدواگربخل داشته باشدمال خودوهمسرش راحفظ می کندوزنی که ترسوباشدازهر چیزی که به آبرواوصدمه بزندمی ترسدو       فاصله می گیرد.۲۳۴ ۴)زمانی که قدرت برچیزی زیاد باشدعلاقه به آن کم می شود۲۴۵. ۵)ستمک بربندگان خدا بدترینتوشه برای آخرت است.۲۲۱. ۶)مجاهدی که درراه خداشهید میشودپاداشش ازکسی کهقدرت گناه داردولی چشم خودرامیپوشاندبیشتر نیست{انسان}پاکدامن نزدیک است که فرشته ای ازفرشتگان شود۴۷۴. ۷)دشمن ترین دشمن توهمان نفسی است که دردرون توست(نفس اماره) ۸)هرکس کهدوروزش مساوی باشد باخته است. ۹)سزاوار نیست که بنده ی خدابه دو خصلت اعتمادکند:تندرستی وتوانگری:زیرادرتندرستی ناگاه اورا بیمار بینیودرتونگریناگاه اوراتهدیدست.۴۲۶). ۱۰)فخرفروشی راکنار بگذارتکبروخودبزرگ بینی رارهاکنبه یاد مرگ باش.۳۹۹) یاداشت های شما……. ……………………………………………………………………………………..

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

 1. راهیان نور امسال رنگ و بوی مدافعان حرم به خود می گیرد - 94,995 بازدید
 2. دانلود رایگان کتاب عشق شیرین -۲۵۰صفحه-PDF - 66,122 بازدید
 3. دانلود/ آهنگ ماموریت سخت با صدای حامد زمانی + متن شعر - 46,871 بازدید
 4. تماس با ما - 46,030 بازدید
 5. درآمد علیخانی از «ماه عسل» چقدر است؟ - 35,734 بازدید
 6. به موج وبلاگی «من عاشق محمدم»بپیوندیم - 34,152 بازدید
 7. گلچینی از مطالب ارسالی به کمپین “دفاع از پاسپورت ایرانی” - 34,045 بازدید
 8. واکنش احمدی مقدم به تکذیبیه احمدی نژاد - 31,408 بازدید
 9. تعرفه تبلیغات در روایت نو - 30,188 بازدید
 10. گزارش تصویری فراخوان ” من، کلاس و معلم مهربانم “ - 29,874 بازدید
 11. درباره ما - 29,386 بازدید
 12. اعلان جنگ شورای امر به‌ معروف به چشمان «فتنه‌ انگیز»! - 29,334 بازدید
 13. نتیجه ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی چه شد؟ - 28,718 بازدید
 14. داستان زندگی مادر امام زمان (عج) نمایش رادیویی شد - 28,415 بازدید
 15. گلدون وبلاگی استان البرز/شماره ۷۹ - 28,029 بازدید
 16. نظر برخی وبلاگ نویسان استان البرز در مورد حماسه ۹ دی - 27,794 بازدید
 17. آزاد اندیشی یعنی رقص روی سن دانشگاه؟ - 27,193 بازدید
 18. شاگرد ساوجبلاغی میرزای کلهر - 27,118 بازدید
 19. افزایش سرعت فایرفاکس با استفاده از تکنیک HTTP Pipelining - 27,069 بازدید
 20. سخنرانی رئیس‌جمهور در بیست و نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی آغاز شد - 23,772 بازدید
 21. جشنواره وبلاگ نویسی حماسه سایبری - 14,419 بازدید
 22. با رعایت این نکات، همیشه موهای زیبا داشته باشید - 13,507 بازدید
 23. گلدون وبلاگی استان البرز/شماره ۸۱ - 12,571 بازدید
 24. یامهدی (عج) - 12,416 بازدید
 25. موج وبلاگی:محکومیت سکوت غرب در قبال شهادت ۳مسلمان - 12,394 بازدید
 26. طول انگشتان دست چه چیزی درباره شما می‌گویند؟ - 12,343 بازدید
 27. شیرینی زندگی با طعم شیرینی - 12,218 بازدید
 28. سفرای ایرانی خلیج فارس را ترک کنند - 12,196 بازدید
 29. بهترین تغذیه در زنگ تفریح مدرسه - 12,133 بازدید
 30. پیکرهای چهار شهید مدافع حرم در قم تشییع می شود - 12,084 بازدید

ماجرای نذر بی سرانجام پدر بنیتا چه بود؟/ پدربزرگ بنیتا: پلیس از ما خواست آگهی گمشدگی بنیتا را منتشر نکنیم

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

اولین فیلم منتشره از مراسم تدفین بنیتا

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

اینستاگرام مادر بنیتا داغ دار شد + عکس

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

بازیگر «ماجرای نیمروز» پیتزا را بهترین اختراع بشر نامید/ قول همراهی مهرداد صدیقیان با بچه‌های سرطانی

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

تکذیب صحبت‌های «حمید بقایی» از سوی رئیس بیمارستان بقیه الله

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

برنامه های دهه کرامت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

پاسخ حرکت جدید کنگره آمریکا را خواهیم داد/ بدون توجه به خواست دیگران تقویت قدرت دفاعی را ادامه می‌دهیم

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

کشف جسد بنیتا ۸ ماهه در پاکدشت/ سارق دستگیر شد + فیلم لحظه سرقت

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

نماز جمعه اولین هفته مرداد ماه به امامت حجت‌الاسلام صدیقی اقامه می‌شود

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

چرا احمدی نژاد نتوانست از بقایی عیادت کند؟+ فیلم

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

کنگره آمریکا طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را تصویب کرد

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

همکاری حامد بهداد و صداپیشه «دکتر ژیواگو»/ تهامی: به اندازه موهای سرم آنونس فیلم گفتم!

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چهارم مرداد؛ پرسپولیس محکوم به پرداخت ۷ میلیارد!

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

چه کسانی بیشتر گرمازده می شوند؟/با این راهکارها گرمازدگی را بپیچانید

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

تحریم‌های جدید بسیار گسترده تر از قبل است/ مجلس، قانون جاری کشور مبنی بر توقف اجرای تعهدات ایران را اجرا نکرد/ اکنون باید پرسید تحریم‌ها شامل چه چیزی نمی‌شود؟

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

توزیع دولتی تریاک مشکلی را حل نمی کند/ جوانان به مواد مخدر صنعتی آلوده شده اند

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

تحریمی اتفاق بیفتد، هیچ پرداختی به توتال نخواهیم داشت/۱۳۰۰ نفر در وزارت نفت استخدام می‌شوند

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

ریشه درگیری‌های میانمار اعتقادی نیست

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

یوسف گم‌گشته پس از ۶ روز پیدا شد +فیلم

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

بررسی فضای مجازی و تهدید زبان فارسی در خندوانه/ خاطرات ارژنگ امیرفضلی از دوران سربازی

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

درمان غیبت چگونه است؟

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

پایتختی‌ها به اطراف تهران آمدند

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

متانول عامل مرگ ۵ تن و مسمومیت ۹۹ سیرجانی شد

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

هشدار اتحادیه عرب به اسرائیل: قدس خط قرمز است

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

خوشحال ترین مردم دنیا در کدام کشورند؟

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

روشی ساده که خستگی مفرط پاها را رفع می‌کند

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

صبحانه را مفصل بخورید تا لاغر بمانید

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

بیماران هموفیلی و«خانواده ای برای حمایت»

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

آقای قالیباف! انصرافتان از انتخابات اشتباه بود ولی آمدنتان ،اشتباه تر…!

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

مضجع شریف امام رضا(ع) غبار روبی شد

۰۵ فروردین ۱۳۹۷

آرشیو